Integritetsmeddelande

Integritetsmeddelande

INTEGRITETSMEDDELANDE enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om information som tillhandahålls de registrerade

1. Personuppgiftsansvarig

Beretta SpA

Via Pietro Beretta, 18

25063 Gardone Val Trompia (Brescia), Italia

2. Kontaktperson i frågor som rör registret

Petri Palin, dataskyddsombud

E-post: petri.palin(at)sako.fi

3. Registrets namn och grund för insamling av uppgifter

Registret Sako Inner Circle, i vilket uppgifter endast samlas in med den registrerades personliga samtycke. Uppgifterna fås från den registrerade själv.

4. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandling av personuppgifter i registret Sako Inner Circle är att förmedla information och marknadsförings till de registrerade på olika sätt, till exempel med nyhetsbrev. Personuppgifterna kan användas för åsikts- eller marknadsundersökningar för Sakos behov.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna i registret kan även informeras genom kampanjspecifika registerbeskrivningar. De kampanjer som ingår här definieras på förhand och är kortvariga. Datainnehållet i dessa kampanjer informeras separat med en registerbeskrivning som upprättas separat för kampanjen i fråga.

5. Beskrivning av kategorier av registrerade

Registret Sako Inner Circle omfattar naturliga personer och organisationer.

6. Registrets datainnehåll och förvaringstider för uppgifterna

Registret Sako Inner Circle omfattar följande uppgifter om den registrerade:

  • För- och efternamn
  • Land
  • E-post
  • Uppgifter om den registrerades intressen för riktad marknadsföring, om den registrerade har gett sitt samtycke till detta

Uppgifterna förvaras och används till personen eller organisationen lämnar Inner Circle-gemenskapen

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Registret Inner circle omfattar uppgifter som har erhållits när den registrerade har anslutit sig till Inner Circle-gemenskapen på Sakos webbsidor eller vid evenemang.

8. Regelmässig utlämning av uppgifter

Uppgifterna utlämnas inte utanför Beretta-koncernen.

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

10. Principerna för skyddet av registret

Den personuppgiftsansvarige har skyddat registret med behövliga skyddsåtgärder. Åtkomsten till registret har begränsats och användningsrätten förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord. Användarrättigheter har endast beviljats till personal inom Beretta-koncernen. Alla som behandlar uppgifter i registret har undertecknat ett sekretessavtal.

11. Säkrande av den registrerades rättigheter

1. Kontrollrätt

Den registrerade kan kontrollera de uppgifter som sparats i registret genom att begära Sakos kontaktperson om dem. Kontaktpersonens kontaktuppgifter finns i punkt 2 i dokumentet. Vi överlämnar uppgifter endast till de e-postadresser som registrerats i registret. I övriga fall ska den som utför kontrollen verifiera sin identitet för Sako.


2. Rätt att kräva att en uppgift korrigeras

Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift om honom eller henne ska korrigeras. Begäran om att korrigera en felaktig uppgift kan göras genom att kontakta Sakos kontaktperson. Kontaktpersonens kontaktuppgifter finns i punkt 2 i dokumentet.


3. Rätt att överföra sina personuppgifter till ett annat register

Den registrerade har rätt att motta sina uppgifter i överföringsbart format. Begäran om överföring av uppgifterna kan göras genom att kontakta Sakos kontaktperson. Kontaktpersonens kontaktuppgifter finns i punkt 2 i dokumentet.


4. Rätt att bli bortglömd

Den registrerade har rätt att kräva att hans eller hennes personuppgifter raderas. Begäran om radering av personuppgifterna kan göras genom att kontakta Sakos kontaktperson. Kontaktpersonens kontaktuppgifter finns i punkt 2 i dokumentet.


5. Rätt att lämna i klagomål hos tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna i klagomål hos tillsynsmyndigheten, om Sako i sina ageranden inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen 2016/679.

12. Den registrerades övriga rättigheter

Vi informerar den registrerade och tillsynsmyndigheten inom dataskyddet om eventuella dataskyddsincidenter som hänför sig till den registrerades uppgifter. I alla frågor som rör dataskydd och behandling av personuppgifter kan du kontakta Sakos kontaktperson, vars kontaktuppgifter du hittar i punkt 2 i dokumentet.